پایگاه دوره‌های حرفه‌ای

درخت دانش زمانی به بار می نشید که میوه های مهارت را نتیجه دهد. جمله معروفی وجود دارد مبنی بر اینکه آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است و این جمله کلیدی در محیط‌های کسب و کار زمانی به واقعیت تبدیل می‌گردد که آموزش منجر به مهارت افزایی در فرد شده و این مهارت بتواند موجبات ارزش آفرینی و خلق ثروت را فرآهم آورد.

انسان آموزش دیده با مهارت، مهمترین سرمایه ملی است و به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در آموزش یکی از جنبه های سرمایه انسانی محسوب می‌شود که در سطوح مختلف (خُرد و کلان) ظهور می‌یابد. نگاهی به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی نیز جایگاه این بخش از سرمایه‌ها را روشن می‌کند.

پایگاه دوره‌های حرفه‌ای و کاربردی با درک اهمّیت این جایگاه در ابعاد فردی و اجتماعی «ارتقای سرمایه‌ انسانی» در کنار «تولید علم» و «توسعه تکنولوژی» را از محورهای سه گانه چشم‌انداز آرمانی خود قرار داده است و ارائه آموزش‌های کاربردی و حرفه ای متناسب با مسائل روز محیط های کسب و کار را محوریت اصلی اهداف آموزشی خود قرار داده است.

چشم انداز و اهداف بلند مدت پایگاه دوره‌های حرفه‌ای

امروزه حرکت در مسیر نوآوری دوره‌های آموزشی و اجرایی نمودن بیش از پیش مباحث متناسب با نیاز متخصصان از جمله اهم مسائل برگزار کنندگان دوره های آموزشی می باشد و پایگاه دوره‌های حرفه‌ای با درنظر گیری این مهم اهداف و چشم انداز خود را تدوین نموده است:

  • ایجاد قوی ترین فضای ارتباطی برای پیوند دانشگاه با بخش‌های صنعتی و خدماتی
  • برگزاری بهترین دوره‌های حرفه‌ای و بین رشته‌ای متناسب با نیازسنجی مستمر کسب و کارها در کشور
  • تمرکز بر نوآوری ارائه دوره‌های آموزشی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از وسایل کمک آموزشی نوین
  • ایجاد ارتباط با مراکز علمی بین المللی در جهت اشتراک گذاری دانش‌های روز دنیا
  • جذب نخبگان جوان مسلط به دانش روز دنیا در جهت نواندیشی محیط‌های کسب و کار
  • ایجاد شبکه ارتباطی میان دانش آموختگان از طریق بسترهای مجازی جهت هم افزایی هرچه بیشتر
  • تبدیل شدن به خواستگاه متخصصان حوزه‌های مختلف کسب و کار جهت گذراندن دوره‌های آموزشی

پایگاه دوره‌های حرفه‌ای

توسعه دانش مسیر ایجاد ارزش

اطلاع رسانی برخی از دوره‌های کاربردی