دوره DBA یک فرصت

دوره DBA فرصتی برای رهبران، مدیران اجرایی و متخصصان حوزه های مختلف فرآهم می آورد تا فراتر از دانش فعلی خود بتوانند چالش های پیش روی کسب و کار را شناسایی نموده و در عمل راهی برای حل مسائل سازمان بوجود آورند.